دوره 2، شماره 2، بهار 99، صفحات 1 - 8
نویسندگان : فاطمه خلیفه *

چکیده :
کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای تأمین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امورو مطابقت آن با مقررات و سیاست های واحد تجاری صورت می گیرد و هدف اصلی آن بالا بردن کارایی و سودمندی عملیات واحد تجاری است. مدیران واحدهای تجاری نسبت به گزارشگری مالی و همچنین از نظر قبول مخاطرات تجاری، طرز تفکرهای متفاوتی دارند و لذا نوع تفکر آنان، بر قابلیت اتکای کلی صورت های مالی اثر مستقیمی دارد. مدیرانی که تمام تلاش خود را صرف کسب سود پیش بینی شده و یا حتی بیشتر از آن می کنند، نتیجه آن ممکن است قبول مخاطرات فراوان و زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و آیین نامه های شرکت باشد. تداوم فعالیت و حیات بنگاه های اقتصادی در محیط رقابتی و رو به تغییر، بدون وجود سیتم کنترل داخلی اثر بخش با مشکلات جدی روبرو است و به همین دلیل، مدیران برای حفظ توان رقابت و جلب رضایت پاسخ خواهان، باید در صدد تقویت سیستم کنترل داخلی به طور اخص و سیستم نظارتی، به طور اعم باشند.

کلمات کلیدی :
کنترل های داخلی، کیفیت اطلاعات، مدیریت سازمان،کنترل های داخلی عملیاتی