دوره 4، شماره 1-10، بهار 1401 - جلد اول، صفحات 226 - 210
نویسندگان : زینب نجارزاده * و نگار مولوی

چکیده :
این مطالعه به بررسی نقش میانجی‌گر آموزش کارآفرینانه در تاثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی كاركنان شركت فراكاو صاحب امتياز وبسايت ورزش سه می‌پردازد که روش تحقيق مورد استفاده در آن بر اساس هدف تحقيق از نوع كاربردي و بر اساس شيوه‌ي گردآوري اطلاعات از نوع توصيفي همبستگي مي باشد.با توجه به سير زماني انجام تحقيق، اين پژوهش از نوع مقطعي است. جامعه‌ي آماري اين پژوهش شامل تمامي كاركنان شركت فراكاو صاحب امتياز وبسايت ورزش سه ( ٢٠٠ نفر ) مي باشد. این پرسشنامه توسط ٧٠ نفر متشکل از ٤٠ خانم و٣٠ آقا انجام شده است. نمونه آماري اين تحقيق طبق جدول مورگان است. روش نمونه گيري بكار رفته در اين تحقيق نيز روش نمونه گيري تصادفي ساده است‌. در این مطالعه از پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی (رعنایی کردشولی‌، 1392)‌، پرسشنامه‌ی سبک رهبری‌(سالزمان و اندر کولک، 1982) و پرسشنامه‌ی آموزش کار‌آفرینانه(عباس‌زاده، 1394) استفاده شده است‌. فرضیه‌ی اصلی آن با عنوان «نقش میانجی‌گر آموزش کارآفرینانه در تاثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی كاركنان شركت فراكاو صاحب امتياز وبسايت ورزش سه معنی‌دار است» مورد تأیید قرار گرفت‌. در بررسی فرضیه‌ی اول تحقیق‌، نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته و سبک‌های رهبری بر فرهنگ سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد‌. فرضیه‌ی دوم پژوهش مبنی بر معنی‌دار بودن تأثیر سبک‌های رهبری بر آموزش کارآفرینانه‌ی کارکنان مورد تأیید قرار می‌گیرد نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد‌، فرضیه‌ی سوم تحقیق با عنوان «‌ آموزش کارآفرینانه بر فرهنگ سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.» به اثبات رسید نتایج تحلیل‌های آماری نشان می ‌دهد‌، فرضیه‌ی فرعی چهارم تحقیق نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد و آموزش کارآفرینانه رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی را میانجی‌گری می کند. با توجه به یافته‌های تحقیق‌، پیشنهاد می‌شود که سازمان‌ها بایستی در حفظ کارمندانی بکوشند که در ایجاد و انتقال فرهنگی تلاش می‌‌کنند که موجبات بهر‌ه‌وری را در سازمان فراهم می‌کنند‌.

کلمات کلیدی :
آموزش کارآفرینانه‌، سبک رهبری‌، فرهنگ


مشاهده مقاله
111
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۱