دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 116 - 127
نویسندگان : ماریا سوری *

چکیده :
هدف: بررسی تأثیر بررسی تأثیر کوپن های خرده فروشی آنلاین و عضویت در پورتال بر ناسازگاری شناختی پس از خرید بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران فروشگاه اینترنتی زی ارگانیک در کرج به تعداد نامعین که حجم نمونه 384 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان می دهد که با افزایش کوپن‌ها می تواند اقدامات خرید و انگیزه را مثبت افزایش دهد، که این می تواند بر ناهماهنگی شناختی پس از خرید و ناهماهنگی پس از خرید عاطفی و همچنین قصد خرید مجدد مشتریان تأثیر مثبت و معنی داری داشته باشد بوده است. نتیجه گیری: این مطالعه با افزودن ناهماهنگی پس از خرید عاطفی به چارچوب ، به تئوری ناهماهنگی کمک می کند. و همچنین، پیامدهای مربوط به کوپن‌ها ، عضویت و نفوذ می تواند برای فروشگاه اینترنتی زی ارگانیک در کرج مفید باشد.

کلمات کلیدی :
کوپن‌ها الکترونیکی، عضویت در پورتال، تأثیر همتا، قصد خرید مجدد، ارزش خرید، تکانش گری ادراک‌شده


مشاهده مقاله
276
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱