دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 137 - 158
نویسندگان : نساء كفاش جودی *

چکیده :
صادرات نقش مستقيمي در توسعه و رشد اقتصادي كشور دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی صادراتی شهرستان اورمیه است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده ها به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده گردید. در روش میدانی نیز از ابزار پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده‌هایی که از اجرای پرسشنامه‌ها بدست آمده بود، با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.جامعه آماری تحقیق نیز، 85 شرکت فعال تولیدی و صادراتی شهرستان اورمیه می‌باشد. نتایج فرضیه‌های فرعی نیز نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار پیچیدگی استراتژیک بر عملکرد صادراتی و تأثیر مثبت و معنی‌دار استراتژی بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادراتی است.

کلمات کلیدی :
پیچیدگی استراتژیک،آينده نگري، بازاریابی بین‌الملل، عملکرد صادراتی.


مشاهده مقاله
304
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱