دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 136 - 146
نویسندگان : کیوان شعبان بلقیس آباد *

چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی در ایران بود. در مورد روش جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. در مرحله اول: مبانی نظری، مرور ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق و شناسایی عوامل موثر در آمیخته بازاریابی در صنعت استخراج گردید. در مرحله دوم: با مصاحبه با خبرگان عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی در صنعتت آرایشی و بهداشتی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک AHP فازی اولویت بندی می گردند. جامعه آماری شرکت های بزرگ صنعت آرایشی و بهداشتی در ایران بود که با توجه به نظرات 20 نفر از خبرگان این صنعت چهار زمینه محصول، قیمت، ترفیع و توزیع به عنوان عوامل تاثیرگذار بر آمیخته بازاریابی در صنعت آرایشی و بهداشتی شناسایی شد که از این میان عوامل محصول با وزن0.507 به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر آمیخته بازار یابی در صنعت آرایشی شناسایی گردید. از میان عوامل محصول ، عامل کیفیت محصولات برند آرایشی با وزن 0.488، از میان عوامل قیمت ، عامل تعادل مناسبی بین قیمت و کیفیت محصولات با وزن 0.665از میان ترفیع عامل ارائه فنون پیشبرد فروش مانند ارائه کوپن تخفیف به مشتریان با وزن 0.517 و از میان عامل توزیع عامل دستبابی از طریق کانال‌های فروش متعددی و همچنین فروش آنلاین با وزن 0.667 بیشترین تاثیر را داشتند.

کلمات کلیدی :
عناصر آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، مکان، ترفیعات، محصولات آرایشی و بهداشتی


مشاهده مقاله
382
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱